خدمات

انفورماتیک آموزش

خدمات انفورماتیک ارائه شده توسط . شرکت یاقوت زرد آریایی.

آموزش

ارائه خدمات آموزشی به شرکت ها و سازمان ها و نهاد های آزاد و دولتی به منظور افزایش کیفیت و بهره وری سیستم

سایت

طراحی وتوسعه سایت شرکت ها و نهاد های و سایر به منظور ورود به سیستم آنلاین و مکانیزیاسیون سیستم شرکت ها و سازما نها و به روزرسانی

شبکه

پیاده سازی و ایجاد ساختار شبکه داخلی شرکت ها و سازمان ها و نهاد ها به منظور ارتباط بهینه و کاهش هزینه نیروی انسانی و ...

سیستم ها

مدیریت و پیاده سازی سیستم و برنامه های مورد نیاز شرکت ها و سازمانها

حسابداری و حسابرسی

حسابداری و حسابرسی شرکت ها و سازمانها

مشاوره

مشاوره در تمامی امور ارائه شده توسط شرکت یاقوت زرد آریایی

منابع انسانی شامل

در سالهای اخیر حسابداری به میزان قابل ملاحظه ای از فعالیت تهیه اطلاعات که اصولاً به عهده دفترداری می‌باشد، فاصله گرفته و با تحول مفاهیم مدیریت مالی پردازش اطلاعات تهیه شده در فرایند به کارگیری اصول حسابداری مورد توجه شایانی قرار گرفته است. به رغم کم توجهی به اطلاعات مالی در فرایند تصمیم گیری درگذشته، در سالهای اخیر در کشور ما مدیران شرکتها و موسسات به خصوص مدیران بخش خصوصی در سطوح میانی و ارشد از اطلاعات پردازش شده در فرایند مدیریت مالی در تصمیم گیری کوتاه مدت و بلند مدت خود بهره می جویند. خدمات مدیریت مالی شامل:

با ما در تماس باشید