منابع انسانی شامل :

در سالهای اخیر حسابداری به میزان قابل ملاحظه ای از فعالیت تهیه اطلاعات که اصولاً به عهده دفترداری می‌باشد، فاصله گرفته و با تحول مفاهیم مدیریت مالی پردازش اطلاعات تهیه شده در فرایند به کارگیری اصول حسابداری مورد توجه شایانی قرار گرفته است. به رغم کم توجهی به اطلاعات مالی در فرایند تصمیم گیری درگذشته، در سالهای اخیر در کشور ما مدیران شرکتها و موسسات به خصوص مدیران بخش خصوصی در سطوح میانی و ارشد از اطلاعات پردازش شده در فرایند مدیریت مالی در تصمیم گیری کوتاه مدت و بلند مدت خود بهره می جویند. خدمات مدیریت مالی شامل:

 • • برنامه ریزی سود و تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر.
 • • تجزیه و تحلیل اهرم ها و نسبت های مالی.
 • • مدیریت گردش وجوه نقد و مدیریت حسابها ی دریافتنی.
 • • تجزیه و تحلیل طرق مختلف سرمایه گذاری و تحلیل برگشت و بازده وجوه سرمایه گذاری شده.
 • • تحلیل بهینه ترین روش تامین مالی و بررسی هزینه متوسط سرمایه.
 • <• ریسک و بازده مورد انتظار و تجزیه و تحلیل اقلام بهای تمام شده./li>
 • • ارائه و تحلیل بودجه جامع و طرح ریزی، ارزیابی و مدیریت،مو‌جودیهای کالا.
 • • تجزیه وتحلیل موقعیت بنگاه در بازار.
 • • تجزیه وتحلیل سیستم‌های‌ هزینه‌یابی و بهای تمام شده.
 • • سایر تحلیل‌های مالی متنا‌سب با فعا‌لیت هر شرکت.
 • • تهیه و تجزیه وتحلیل صورتها‌ی مالی تلفیقی.
parallax background

نیازمند مشاوره هستید ؟؟
با ما تماس بگیرید